Back

Ikhonco                  August 2013
Next
The Bishop's Message

My dear People of God

Grace and Peace be with you all.

Thank you

We place on record our indebtedness to you all for making our Diocesan Family Day a novel day it was.

We thank you for your resounding sacrificial giving. It touched me to the core bearing in mind the economic climate we are in exacerbated by the continued petrol rise. We thank the Archdeacon of Mzimvubu :
      -     for hosting us,
-        for feeding us from their God-given generosity and
-        for the leadership of Archdeacon Mzu, the Archdeaconry Clergy and the Laos.

We indeed celebrated our Familihood and the 140 years of our faithful witness as Christians in this Region. It was indeed heart-warming to see such a multitude of God's people meeting to hear the word and the breaking of Bread.

DIOCESAN CHOIR

Our most celebrated, renowned Diocesan Choir has done it again. This time they are flying, as our Ambassadors, to compete in Israel with world's choirs at international stage. They will be a centre of attraction being the only Black Choir representing our Mother Continent. We commend them to God who alone gives us the will to love and worship Him as our only God. Our Diocese will yet again be on the map. Praise God.

DIOCESAN CONFERENCES

The Author of the Book of the Hebrews exhorts us, his readers, that we should not  give up on meeting as Christians. It pleases the heart of Jesus to see us meeting for Conferences as we have done thus far. They have all been inspiring and taking us a step forward as pilgrim children of God. I have been personally blessed to be part of such strong worshipping events. We thank most profusely the hostesses.

ORDINATION OF FATHER MBOPA

The ordination of Fr Mbopa was yet another event. What made it more unique was the fact that it was the first ordination ever conducted at Mqanduli let alone at a new Parish such as St Stephen's Kwaaiman.  Again we thank Archdeacon Beni and the entire Archdeaconry for bidding us welcome and for their hospitality. Thank you Diocese of Mthatha for who you are. We love you.

+ Sitembele

Bantu bakaThixo endibathandayo

Mayibe luBabalo noXolo kuni nonke

ENKOSI

Sinongazenzisiyo umbulelo  ngokwenza iDiocesan Family Day ibe sisiganeko eyaba siso. Siyanibulela ngeDini lomnikelo wenu kanye ngexesha elifana neli kwezo qoqosho.

Siyayibulela iArchdeaconry yaseMzimvubu :
-        

ngokusamkela,
-        ngobubele babo
-        ngobunkokheli buka-Archdeacon Mzu, ngokubambisana kwabefundisi nabantu bakaThixo.

Sibubhiyozele ubulowo bethu nokufinca iminyaka eli 140 bobungqina obuthembekileyo njengamaKrestu. Kubemnandi kakhulu ukubona isihlwele esingaka sabantu bakaThixo bezokuqhekeza isonka seZulu nokuphulaphula iLizwi.

IKWAYARA YETHU YEDAYOSISI

IKwayara yethu yodumo yeDayosisi isenzele olunye udumo, kwesi sihlandlo iya kwaSirayeli, yona yodwa kweli zwekazi le Afrika iyokhuphisana noompondo zihlanjiwe zehlabathi liphela. Siyabayaleza kuThixo enguye yedwa osinika umnqweno wokucula nokumkhonza njengoThixo wethu. Eli galelo lengeza kwamanye okusibeka ematheni. Siyambulela uThixo.

IINKOMFA ZEDAYOSISI

Umbhali wencwadi yamaHebhere uyasiluleka ngelithi masingakuhilizeli ukudibana njengamaKrestu. Iyamvuyisa uYesu into yokuba asibone sihlangene ezinkomfeni njengoko sisenza. Zonke ezi sezigqithile zibe yintsikelelo engathethekiyo kum nokubonakalisa ukuba sinomtsi esiwuthathileyo ekukhuleni kwezonqulo. Sibamba ngazibini kwabo bazihlinzekileyo.

UMMISO LUKABAWO UMBOPA

Olu mmiso lubesesinye seziganeko ezibalulekileyo kwiTyalike eseMqanduli kuba ibe lelokuqala ezimbalini ngokukodwa eSt Stephen's Kwaaiman. Nakwesi isihlandlo sibamba ngazibini kuArchdeacon Beni  nakwiArcdeaconry yaseMqanduli ngokusamkela ngobubelekazi obungathethekiyo.

Siyabulela Dayosisi yaseMthatha ngokuba ngabantu eningabo. Siyanithanda.

+ Sitembele
     Home      About us          Lay Staff     Diocesan Directory      Diocesan Choir     Calendar       News        Publications       Links           Contact us