Parish of St Barnabas Upper Xongora
C/O Box 2, Viedgesville

Rector : The Revd Zwelidinga Tyumre
Cell :  083 624 8996


Back
Rev. Tyumre was formally installed as Rector by Bishop Sitembele on 25th September 2013. More....
INTSHAYELELO
Kufanelekiie kunyanzelekile ukuba simbulele uThixo osigcinileyo kwiParish asithumele kuzo kuba amaxesha amaninzi siphethe umsebenzi wakhe sicela kuye amandla namacebo okubhekisela phambili umsebenzi asithume wona naxa nje indlela inde inameva ekufuneka thina sinyamezele kulo ndlela side sisigqibe isiqithi asithumele kuso.

Ubume beParish bume nqoluhlobo +

AMALUNGU eP.C.C.
Rev. Z. Tyumre               Rector
Mr. M. Majangaza          Church Warden
Mr. M. Ndumndum         Church Warden
Mrs. N. Mabongo           Church Warden
Ms. N. Kroza                   Secretary
Mrs. N. Qashani              M.U. Leader
Mr. M. Mdeliswa             Bernard Mizeki Leader
Ms. L. Mbande                St. Mary Magdalene Leader
Ms. N. Kroza                   G.F.S. Leader
Ms. M. Mabongo             Servers Leader
Mr. O. Mafanya               Choir Leader
Mr. N. Menzani                Youth Leader
Ms. P. Nalisile                Sunday School Co-ordinator

STATION LEADERS
Mr. A. Masi - St. Mathias - Skoba B
Mr. M. Mdeliswa - St. Barnabas - Xongora
Mr M. Duna - St. Augustine - Centule
Mr. M. Mafanya - St. Mary Magdalene - Mpande|a
Mrs. S Mbande - St. James -Tabase
Mr. G. Titi - St. Monica - Mbozwana
Mr. M. Zimela - St. Albans - Lurasini

iGUILDS EZIKHOYO
M.U.                                                  103
Bernard Mizeki                                  23
St. Mary Magdalene                         18
Preachers and Lay Ministers          13
G.F.S.                                                15
Servers                                              27

 
Number of Congregants
Old Age
Workers
Unemployed
St. Barnabas - Xongora
54
34
7
13
St. Augustine - Centule
63
31
4
28
St Mary Magdalene - Mpandela
43
26
6
11
St. Mathias - Skoba B
25
14
-
11
St. Albans - Lurasini
18
11
1
6
St. Monica - Mbozwana
3
3
-
-
St James - Tabase
53
30
4
18
PLEDGES
Njengoko keParish isebenza umyinge ongange R12500.00 ngenyanga naxa nje
kunzima ukuyisebenza kwaye nabantu abazama kangangoko benako ingabantu
benkamnkam (old age) kodwa ngexa yemfundiso endibanazo namarhamente kwicala lepledges mfundiso ezo eziphuma kwizibhalo ezingcwele malunga nepledges ndizama ukubonisa nabo bantu bangaphangeliyo bafumana umsebenzi wexeshana
nokuxabiseka kwipledges kubomi bomntu ngamnye nangentsikelelo yomntu athi
avuzwe ngayo nguThixo, mfundiso Ieyo ethi yakwenziwa kubantu abangaqondiyo
ngepledges itsho ibenze bazinikele kwipledges.

ABAGULAYO NABADALA
Kuyo leParish bakhona abantu abagulayo nabadala abangasayiyo enkonzweni ngenxa yempilo ekuthi ndibahambele ndibasele isidlo senkosi nentambiso yabagulayo ukanti neGuilds ziyabahambela besisa imithandazo.

BANK

Ikhona ibank book kuleParish yiCheque account iStandard bank.

ABANCEDISI ePARISHINI
Kuthe ngokubonakala ukuba umsebenzi weParish umkhulu kakhulu intlanganiso yeP.C.C. yabona ukuba kufanelekile ukuba kubekho umntu oncedisana namaGosa
ozakuba seOfisini ngenxa yokuxakeka kwamaGosa kwaza kwanyulwa uMiss Nozibele. Kroza ongumkhonzi ku|eParish kwaza konyulwa nomntu ozakujongana negadi yeMission onguMr Mabongo naye ongumkhonzi. Bonke ke ababantu bayabonelelwa ngestipends ukuphela kwenyanga.

RECTOR HOUSE
iRector house ikhona yakhiwa yaza yavulwa ngokusesikweni yiBishop yeDiocese
kulonyaka uphelileyo, inamagubi asithoba(9) yathengelwa imphahla yayo (furniture)
ngokuthi amaRamente enza iminikelo naxa nje impahla Ieyo ingekoneli kumagumbi
onke.

INTLANGANISO ZOMTHETHO
Intlanganiso zeP.C.C. nezevestry ziyahlalelwa rhoqo ngamaxesha afanelekileyo.

OFFICE DAY
Umhla weOfisi ukhona apha eParishini apho uMfundisi ahlangana khona nabantu abanengazi ezahlukileyo. Umhla lowo evekini ngoLwezithathu.

INTSEBENZISWANO
Kuluvuyo ukunazisa ukuba irParish iyasebnzisana kakhulu neGuilds ezikhoyo, xa iParish inengxaki iyakwazi ukuncedwa ziGuilds ukanti neParish iyazinceda iGuilds xa zixakekile, kanti neGuilds ziyasebenzisana kumsebenzi wazo. Nakwicala leArchdeaconry iParish isbenzisana kakhulu nazo zonke imfuno zeArchdeconry siyakhawulelana nazo ukanti nentanganiso zeArchdeaconry ziyazinyaswa, neGuilds ziyasebenzisana neArchdeaconry. NeDiocese sinalo uqhagamshelwano kwezinto eziyifuno kuyo.

IMINQWENO/IMICELI MNGENI
KuleParish ikhona imiceli mngeni ekefuneka ijongwe futhi kubekho nemfundiso apho abantu bazakuyazi indlela emabasebenze ngayo nendlela yokuzazi izinto ngokwendlela yazo, imfundiso ezinje ngzi.
     Home      About us          Lay Staff     Diocesan Directory      Diocesan Choir     Calendar       News        Publications       Links           Contact us